BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC và NTT Communications hợp tác xây dựng kết nối quốc tế cho mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia (06/05/2011)

Trước đó, vào tháng 06/2010, VNNIC đã chính thức triển khai ứng dụng địa chỉ IPv6 trên toàn bộ hệ thống kỹ thuật của VNNIC bao gồm hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIXv6), hệ thống mạng văn phòng phục vụ công tác điều hành ứng dụng song song địa chỉ IPv4 và IPv6. Đồng thời, VNNIC đã hoàn thành xây dựng hệ thống mạng dịch vụ hỗ trợ kết nối, thúc đẩy phát triển IPv6 cho phép các doanh nghiệp Internet có thể kết nối đến, góp phần quan trọng hình thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia.

Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm hiện tại, mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia cơ bản đã được hình thành với sự tham gia kết nối của nhiều ISP. Các doanh nghiệp Internet trong nước, thành viên địa chỉ, người dùng có thể kết nối đến mạng thử nghiệm này để trao đổi lưu lượng, truy cập sử dụng các dịch vụ IPv6 trong nước và quốc tế.