BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018

Để thúc đẩy công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam trong năm 2018 – năm thứ ba của Giai đoạn chuyển đổi với mục tiêu chỉ số triển khai IPv6 của Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2018 đạt 20%, ngày 12/02/2018 Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Trong đó, hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 tập trung vào các điểm chính sau:

  1. Tăng tốc các công tác chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam; bám sát Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và mục tiêu tổng thể Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định với địa chỉ IPv6 từ năm 2019;
  2.  Tăng cường triển khai IPv6 trong ứng dụng CNTT của khối cơ quan Đảng, Nhà nước;
  3. Tăng cường ứng dụng, phần mềm, dịch vụ nội dung số trên nền tảng IPv6: các đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung triển khai cung cấp dịch vụ IPv6; các đơn vị sản xuất ứng dụng, phần mềm đảm bảo hỗ trợ IPv6 trên sản phẩm cung cấp;
  4. Triển khai thực tế dịch vụ IPv6 trên mạng di động 4G LTE: các doanh nghiệp di động triển khai cung cấp chính thức dịch vụ di động 4GLTE trên nền tảng IPv6 cho thuê bao di động;
  5. Tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy triển khai IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật;
  6. Tăng cường mức độ ứng dụng IPv6 trên tên miền quốc gia Việt Nam “.VN”: hỗ trợ IPv6 trong hệ thống các Nhà đăng ký tên miền “.VN”, đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp các dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.VN” và hệ thống máy chủ DNS của Nhà đăng ký hỗ trợ IPv6;
  7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, nâng cao nhận thức về thúc đẩy triển khai IPv6;
  8. Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ quốc tế về IPv6 để nâng cao và khẳng định vị thế của Việt Nam trong công tác chuyển đổi IPv6.

Chi tiết xem tại: Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.