Ngày 01/01/2018: LCS kết nối VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/01/2018: LCS kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/01/2018, Công ty TNHH LCS đã chính thức kết nối VNIX (v4/v6) tại TP.HCM với dung lượng kết nối là 1x10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 211 Gbps.