Ngày 01/10/2017: GDS hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/10/2017: GDS hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 01/10/2017, GDS đã hạ dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 2 cổng 1Gbps thành 1 cổng 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này, tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 181 Gbps.