Ngày 08/05/2014: Thành viên VNPT Global đổi tên thành Mobifone Global | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 08/05/2014: Thành viên VNPT Global đổi tên thành Mobifone Global

Theo công văn số 399B/CV-KT ngày 02/06/2014 của Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu về việc thay đổi thông tin thành viên kết nối VNIX -  Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global). VNNIC đã hiệu chỉnh, cập nhật trên website VNIX các thông tin liên quan đến việc đổi tên thành viên này thành Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu (Mobifone Global)