BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định miễn phí sử dụng số hiệu mạng đối với thành viên

Giai đoạn đầu, theo Quyết định 84/2001/QĐ-BTC, các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký số hiệu mạng (ASN) thực hiện nộp khoản phí, lệ phí này được áp dụng như sau:
- Lệ phí đăng ký ban đầu: 7,5 triệu đồng/ số hiệu mạng
- Phí duy trì hàng năm: 5 triệu đồng/ số hiệu mạng.

Tính đến nay, để thúc đẩy, phát triển các mạng độc lập, hiện đại, ngày 13/05/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ngày 05/9/2001 ban hành Biểu mức thu phí lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam. Kể từ thời điểm có hiệu lực của Quyết định này, các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký IPv4, IPv6 và đăng ký ASN sẽ không phải trả phí, lệ phí ASN; chỉ trả phí, lệ phí đăng ký địa chỉ IP theo quy định của Bộ Tài chính.

Mô hình kết nối mạng hiện đại, độc lập, đa hướng với IP/ASN độc lập: