BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo lộ trình chuyển đổi cấp phát số hiệu mạng 4 byte ở Việt Nam (02/12/2008)

Kể từ 01/01/2009, ASN 4byte sẽ được mặc định cấp phát cho hoạt động mạng toàn cầu, các mạng Internet sẽ định tuyết bằng số hiệu mạng 4 byte. Để mạng dịch vụ của các thành viên địa chỉ nói riêng và Internet Việt Nam nói chung không chịu ảnh hưởng xấu, VNNIC chính thức yêu cầu mọi thành viên địa chỉ khẩn trương nâng cấp hệ điều hành của thiết bị mạng, đảm bảo thiết bị mạng hoàn toàn hỗ trợ ASN 4byte kể từ ngày 01/01/2009 (Nội dung chi tiết)