BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tiến hành cấp ASN dựa trên kho tài nguyên số hiệu mạng của VNNIC

VNNIC cấp, phân bổ ASN cho thành viên dựa trên số hiệu mạng thực tế còn trống, chưa phân bổ của Việt Nam. Số hiệu mạng được cấp có thể là ASN 2-byte, hoặc ASN 4-byte.

Trường hợp, thành viên có nhu cầu ASN 2-byte, thành viên phải cung cấp thông tin chứng minh được một trong hai yều cầu sau:

  • Đặc tả thiết bị Thành viên không hỗ trợ ASN 4-byte; hoặc,
  • Nhà cũng cấp dịch cụ Internet không hỗ trợ ASN 4-byte.