BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký tham gia Chương trình đào tạo IPv6, DNS cho CQNN khu vực Miền Nam

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình hỗ trợ chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước khu vực miền Nam.

Sau kết quả Chương trình đào tạo IPv6, DNS cho khối Bộ, Ngành, Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ TT&TT tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo IPv6, DNS cho cơ quan nhà nước khu vực Miền Nam. Cụ thể như sau:

 • Mục tiêu:
  • Hỗ trợ khối cơ quan nhà nước thực hiện chuyển đổi IPv6, xây dựng và quản lý hệ thống DNS tự dựng; Kiến trúc lại mạng lưới, dịch vụ của Sở, Ban, Ngành, địa phương theo hướng hiện đại. Cán bộ được phổ biến về mô hình kết nối Sở, Ban, Ngành, địa phương; thực hành cấu hình, kích hoạt IPv6 trên LAB mô phỏng Trung tâm tích hợp dữ liệu: hệ thống mạng, dịch vụ, các hệ thống CNTT, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến … ; thực hành xây dựng và vận hành hệ thống DNS, qua đó nắm bắt được về công nghệ, mô hình, phương án xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6; phương án xây dựng và quản lý hệ thống DNS.
  • Trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án tối ưu để triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của khối các cơ quan nhà nước; đặc biệt gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến.
 • Thời gian: 02 ngày, từ ngày 29/10 - 30/10/2020.
 • Địa điểm: Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành phần: Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước khu vực Miền Nam.
 • Đăng ký tham gia trực tuyến tại đây.
 • Thông tin đầu mối trao đổi, hỗ trợ:
  • Trung tâm Internet Việt Nam; email: thdv-hcm@vnnic.vn.
  • Ông Nguyễn Nam Khang -  Phòng Tổng hợp & Dịch vụ, Chi nhánh VNNIC tại Tp. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028-39104280, máy lẻ 888; Di động: 0938800603).