BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký địa chỉ và dịch vụ IPv6

Để tham gia vào hoạt động Internet IPv6, các tổ chức tham gia hoạt động mạng Internet có thể đăng ký xin cấp địa chỉ IPv6, đăng ký kết nối mạng IPv6 quốc gia, kết nối Tunnel Broker và sử dụng dịch vụ thử nghiệm như dns, web, email, voip, tunnel ipv6/ipv4, hiện do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý và cung cấp.

Đăng ký địa chỉ IPv6 | Đăng ký kết nối mạng IPv6 quốc gia| Đăng ký kết nối Tunnel Broker