BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký kết nối

Quy định về kết nối tại các Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX)

  • VNNIC xây dựng hệ thống mạng lưới VNIXv6 với chuyển mạch trung tâm và hệ thống hỗ trợ hoạt động IXv6 có dung lượng đảm bảo, phù hợp theo mức độ phát triển của hoạt động trung chuyển của mạng Internet Việt Nam. Duy trì hoạt động ổn định mạng dịch vụ Promote IPv6 để góp phần nâng cao tầm nhận thức của cộng đồng về thế hệ địa chỉ IPv6 và thúc đẩy quá trình triển khai mạng IPv6 quốc gia.

  • Các ISP kết nối với VNIXv6 phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về hoạt động trung chuyển lưu lượng Internet ở Việt Nam. Chi tiết về chính sách quy định về kết nối VNIX tham khảo tại địa chỉ https://vnnic.vn.

  • Quy trình đăng ký kết nối VNIX tham khảo tại địa chỉ sau: https://vnnic.vn.