BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký địa chỉ IPv6

Địa chỉ tiếp nhận đăng ký IPv6

1. Tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Hiện tại 100% các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn ở Việt Nam đều đã sẵn sàng về tài nguyên địa chỉ IPv6 để cung cấp cho khách hàng. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể đăng ký địa chỉ IPv6 tại các ISP đã sẵn sàng về tài nguyên IPv6.

Trong trường hợp được ISP hỗ trợ, khách hàng kết nối của ISP có thể liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ của mình để xin cấp địa chỉ IPv6. Tuy nhiên, cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 cấp từ ISP là địa chỉ phụ thuộc. Có nghĩa là khi khách hàng không ký hợp đồng đấu nối với ISP nữa, khách hàng phải trả lại vùng địa chỉ IPv6 đã xin cho ISP và chuyển sang sử dụng IPv6 của nhà cung cấp dịch vụ mới.

2. Tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là tổ chức quản lý địa chỉ cấp quốc gia (NIR). Cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 được cấp từ VNNIC là địa chỉ độc lập. Tổ chức đã được cấp địa chỉ IPv6 có thể mang vùng địa chỉ đã cấp kết nối tới bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ kết nối nào.

Theo quy định tại thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì.  

Về mặt thủ tục, áp dụng chính sách thúc đẩy sử dụng IPv6 hiện áp dụng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thành viên đã được cấp địa chỉ IPv4 là hiển nhiên được cấp địa chỉ IPv6, không cần thẩm định hồ sơ  (tham khảo quy trình cấp địa chỉ IPv6 tại đây)

Danh sách các tổ chức đã được cấp phát địa chỉ IPv6 tại Việt Nam tham khảo tại địa chỉ sau: www.vietnamipv6ready.vn.