Tình hình triển khai IPv6 trong nước | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tình hình triển khai IPv6 trong nước

Theo lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 19/3/2011; điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chính thức chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống mạng, dịch vụ Internet trong nước. Việc Việt Nam có trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) rất thuận lợi cho việc xây dựng mạng lõi để hình thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia.

Sơ kết quá trình triển khai IPv6 của Việt Nam trong thời gian vừa qua, một số kết quả quan trọng đã đạt được, bao gồm:

  • Mạng IPv6 quốc gia đang được duy trì với 10 Nhà cũng cấp dịch vụ Internet kết nối với hệ thống VNIX trong nước và hàng chục hướng kết nối đi quốc tế. Tỉ lệ truy vấn bản ghi IPv6 trên hệ thống DNS quốc gia tăng qua các năm và đạt mốc 18.2% năm 2014.
  • 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet đã sẵn sàng IPv6 qua 16 tiêu chí đánh giá, trong đợt khảo sát do VNNIC tổ chức, bao gồm: VNPT, VIETTEL, NETNAM.
  • 6 nhà cung cấp dịch vụ Internet có mức độ sẵn sàng 10/16.

Theo báo cáo kết quả hoạt động Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia năm 2014 cho thấy sự ủng hộ tích cực từ phía Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cho các hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6. Tuy nhiên, việc triển khai IPv6 trên thực tế mạng lưới của các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam vẫn chưa thực sự có đột phá, thể hiện ở số lượng không đáng kể người sử dụng IPv6 và lưu lượng IPv6 xuất phát từ Việt Nam qua hệ thống đo đạc thống kê quốc tế.

[06/05/2008] Chỉ thị số 03/2008/CT - BTTTT ngày 06  tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.

[29/03/2011] Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6.

[29/12/2011] Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT& TT về thúc đẩy phát triển IPv6 và đánh giá kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

[18/07/2012] Báo cáo tình hình hoạt động Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sáu tháng đầu năm 2012.

[03/02/2015] Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia.

[24/06/2015] Danh sách các Danh sách các tổ chức được cấp phát địa chỉ IPv6 tại Việt Nam