BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (03/07/2012)

Ngày 03/07/2012, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1190/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, thay thế cho các quyết định đã ban hành trước đây (Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2009 và Quyết định số 875/QĐ-BTTTT ngày 26/06/2009). Ban Công tác sẽ tăng cường nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam. (Toàn văn)