BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (29/03/2011)

Ngày 29/3/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6, đúng vào thời điểm thế giới chính thức bước vào giai đoạn cạn kiệt địa chỉ IPv4. Những vùng địa chỉ IPv4 cuối cùng vừa được Tổ chức Quản lý Địa chỉ Quốc tế (IANA) phân bổ nốt cho 5 tổ chức Quản lý địa chỉ cấp châu lục.

Địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 được chính thức triển khai rộng khắp trên toàn cầu từ năm 2006 để thay thế cho nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4 đang ngày một cạn kiệt. Kế hoạch ứng dụng, đưa IPv6 vào các chiến lược phát triển về CNTT và mạng Internet quốc gia đã được triển khai sau đó tại nhiều nước. Một số quốc gia đã thành lập Ủy ban Đặc trách IPv6 với trách nhiệm thúc đẩy triển khai IPv6 trong nước cũng như phối hợp trên phạm vi quốc tế. Còn tại Việt nam, Ban Công tác Thúc đẩy IPv6 Quốc gia đã được thành lập từ ngày 06/01/2009.

Sau gần hai năm nghiên cứu xây dựng trên cơ sở ý kiến đóng góp của giới chuyên gia, bộ ngành liên quan và tham khảo kinh nghiệm triển khai của quốc tế, Ban Công tác đã hoàn thiện và trình Bộ Thông tin – Truyền thông Kế hoạch Hành động Quốc gia IPv6.

Với các định hướng, mục tiêu, lộ trình cụ thể, bản Kế hoạch là cơ sở để các doanh nghiệp Internet xây dựng kế hoạch chuyển đổi, ứng dụng IPv6 cho phù hợp với tình hình thực tế và mạng lưới của đơn vị mình. Đồng thời, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực CNTT trong nước cũng sẽ có kế hoạch cụ thể lồng ghép nội dung về IPv6 trong các chương trình giảng dạy.

Cùng với việc ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia, Bộ trưởng cũng yêu cầu các ISP phải nhanh chóng xây dựng, triển khai kế hoạch hành động IPv6 cụ thể của mình, phù hợp với kế hoạch chung quốc gia. Ban Công tác cần chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản về IPv6 để đảm bảo cho quá trình chuyển đổi tại Việt Nam.

Mục tiêu chung là bảo đảm trước năm 2020, toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam sẽ được chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6.

  Theo: VietNamNet