BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (02/6/2016)

Ngày 02/6/2016, Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia được ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ngày 02/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các thành viên Ban công tác, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, nội dung, di động và tất cả các thành viên địa chỉ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thúc đẩy triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 với mục tiêu “chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng”.

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia và hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6; hướng dẫn ưu đãi và tiếp tục bổ sung nội dung IPv6 trong các VBQPPL đang xây dựng cũng như triển khai các chương trình, đề án về lĩnh vực CNTT, viễn thông, Internet.

Thường trực Ban - VNNIC sẽ thường xuyên thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC; tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia; đào tạo IPv6 cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước; đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông để góp phần thúc đấy năng lực triển khai IPv6 của các chuyên gia về công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp.

Đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước, Cục Bưu điện Trung ương tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai thử nghiệm IPv6 và cung cấp dịch vụ IPv6 trong năm 2016.

Trong khi đó, mục tiêu đưa IPv6 đến người sử dụng vẫn là mục tiêu hàng đầu trong năm 2016. Các doanh nghiệp ISP, di động, nội dung sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai cho khách hàng băng rộng cố định (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom, các doanh nghiệp ISP) và cung cấp dịch vụ IPv6 trong dịch vụ thử nghiệm 4G LTE (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Mobifone, các doanh nghiệp được cấp giấy phép triển khai 4G LTE).

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũng không đứng ngoài cuộc; thực hiện nghiên cứu và triển khai đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6 vào cuối năm 2016.