BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019 (17/05/2019)

Ngày 17/5/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019 theo Quyết định số 733/QĐ-BTTTT. Mục tiêu chính trong Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019:

  1. Thúc đẩy ứng dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nội dung số;
  2. Mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE/5G;
  3. Thúc đẩy triển khai IPv6 cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; triển khai hỗ trợ IPv6 trong hệ thống máy chủ tên miền và hệ thống cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” của các Nhà đăng ký;
  4. Tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi hoàn toàn IPv6 cho thuê bao FTTH; dịch vụ kết nối của ISP; tăng cường lưu lượng kết nối IPv6 qua VNIX;
  5. Tăng cường vị thế, hình ảnh, xếp hạng của Việt Nam trong khu vực và thế giới về công tác triển khai ứng dụng IPv6.
  6. Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 theo bộ tiêu chí đã xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai IPv6 theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019; hướng tới hoàn thành tổng thể Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 là “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 kể từ 2019".