Bộ TTTT phát hành Văn bản 1541/BTTTT-VNNIC về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trong CQNN (17/5/2019) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ TTTT phát hành Văn bản 1541/BTTTT-VNNIC về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trong CQNN (17/5/2019)

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Để bảo đảm mục tiêu chung quốc gia là “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 kể từ 2019", đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước. Theo đó, các công việc cần thực hiện như sau:

1. Xây dựng đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ:
Xây dựng đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành, địa phương, với một số nội dung lưu ý sau:
- Bổ sung hạng mục về IPv6 trong các đề án ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ/Ngành, địa phương;
- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6;
- Đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, lưu trữ Website, email,…).
Việc đưa IPv6 vào kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước là phục vụ cho việc phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.
2. Ưu tiên thực hiện một số đầu mục công việc sau:
- Kích hoạt việc hỗ trợ IPv6 trên Website chính và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
- Triển khai chuyển đổi mạng lưới và dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6, đặc biệt là triển khai IPv6 trong hệ thống chính phủ điện tử và mạng lưới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.