BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình IPv6 For Gov và Mẫu khảo sát IPv6 cho các Tỉnh.TP (06/03/2020)

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 và Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước.
Để thực hiện chương trình, các Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cần phối hợp thực hiện một số công tác dưới đây:
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch hoặc đề án chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố; Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của Sở TT&TT và Cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố trong năm 2020.
2. Cung cấp thông tin về mạng lưới, dịch vụ; hiện trạng quản lý, sử dụng IP/ASN; hiện trạng triển khai ứng dụng IPv6 của tỉnh/thành phố thông qua hoàn thành mẫu khảo sát (bản mềm tải xuống tại đây).

Thông tin khảo sát xin gửi về VNNIC theo đường thư điện tử tới địa chỉ email: IPv6forGov@vnnic.vn.
Thông tin đầu mối trao đổi, hỗ trợ:

- Đầu mối chung và hỗ trợ khu vực Miền Bắc: Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên (Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng, ĐT: 0982.274.098; Bà Nguyễn Thị Oanh, chuyên viên, ĐT: 0965.029.992).

- Đầu mối hỗ trợ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên: Chi nhánh VNNIC tại Đà Nẵng (Ông Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng Chi nhánh, ĐT: 0903.578.999).

- Đầu mối hỗ trợ khu vực Miền Nam: Chi nhánh VNNIC tại Tp. Hồ Chí Minh (Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Chi nhánh, ĐT: 0918.464.189).