BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công bố bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (28/08/2019)

Để thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Ban Công tác) công bố Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá.

Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện công tác đánh giá kết quả ứng dụng triển khai IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan mình theo các nội dung cụ thể như sau:
- Rà soát công tác ứng dụng triển khai IPv6 của Cơ quan, doanh nghiệp; đối chiếu với Bộ tiêu chí, các Cơ quan, doanh nghiệp tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 theo Bộ tiêu chí.
- Các Cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chí và gửi kết quả về Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia qua đường văn bản (gửi bản mềm qua đường thư điện tử tới địa chỉ info@vnnic.vn) trước ngày 30/11/2019.