BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Kiện toàn nhân sự Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (05/04/2017)

Ngày 05/04/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 501/QĐ-BTTTT ngày 05/04/2017 về việc kiện toàn nhân sự Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (thay thế Quyết định số 541/QĐ-BTTTT), theo đó, nhân sự Ban được rà soát, hiệu chỉnh và bổ sung thêm thành phần các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số.

Theo đó, Ban Công tác cơ cấu tổ chức và thành phần như sau:

I. Cơ cấu tổ chức

Ban Công tác do Thứ trưởng Phan Tâm làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thông tin, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số. Ban Công tác có Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Công tác giao.

II. Danh sách thành viên

1. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Trần Duy Ninh, Phó Cục trưởng, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

8. Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9. Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

10. Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

11. Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

12. Ông Đinh Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

15. Ông Tô Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), Thành viên;

16. Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel), Thành viên;

17. Ông Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần NetNam, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Bảo Long, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;

19. Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Thành viên;

20. Ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng ban Công nghệ - Mạng, Tập đoàn VNPT, Thành viên;

21. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành mạng, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng bộ phận Trung tâm Dữ liệu, Công ty Cổ phần VNG, Thành viên;

23. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng INF, Báo điện tử tin nhanh Việt Nam VnExpress, Thành viên;

24. Ông Nguyễn Thế Long, Trưởng phòng Hạ tầng, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ, Báo VietNamNet, Thành viên.

III. Danh sách Tổ giúp việc

1. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Bà Phan Thị Nhung, Chuyên viên phòng Quan hệ cộng đồng và Thống kê, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Oanh, Chuyên viên phòng Quản lý tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Ngô Thanh Hiển, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên

8. Ông Đỗ Xuân Bình, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9. Ông Bùi Thanh Duy, Chuyên viên Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

10. Ông Vũ Duy Dự, Phó Giám đốc Ban Khai thác mạng, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT Net, Tập đoàn VNPT, thành viên;

11. Ông Hồ Trọng Đạt, Chuyên viên Ban Công nghệ - mạng, Tập đoàn VNPT, Thành viên;

12. Ông Lê Văn Hùng, Chuyên viên, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Viettel, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Phi Tuấn, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Công ty Viettel IDC, Tập đoàn Viettel, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Vũ, Trưởng Ban Công nghệ Thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;

15. Ông Đồng Văn Quỳnh, Trưởng Ban Quản lý và Điều hành mạng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;

16. Ông Đỗ Quang Dương, Chuyên viên Ban Công nghệ Thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;

17. Ông Hoàng Văn Cường, Kỹ sư, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Văn Thuận, Chuyên viên Phòng INF, Báo điện tử tin nhanh Việt Nam VnExpress, Thành viên.