BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các doanh nghiệp (11/2018)

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 (Kế hoạch 2018) của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Ban Công tác) ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác sẽ tổ chức chương trình làm việc với các doanh nghiệp để đánh giá kết quả triển khai IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của doanh nghiệp; ghi nhận các khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện chuyển đổi IPv6; từ đó, đẩy mạnh chuyển đổi IPv6 và hướng tới hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch 2018 cũng như Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Chương trình dự kiến như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 13-14/11/2018.

2. Địa điểm: Trụ sở của các doanh nghiệp.

3. Các doanh nghiệp dự kiến đi làm việc: Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty MobiFone.

4. Nội dung làm việc:

- Triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 tới khách hàng: FTTH, Di động, Nội dung số, IDC, Hosting, dịch vụ liên quan đến tên miền .vn ...

- Triển khai IPv6 cho mạng lưới, ưng dụng nội bộ: Mạng văn phòng, mạng WiFi, các ứng dụng nội dung.

- Hoạt động sản xuất thiết bị, phần mềm hỗ trợ IPv6.

- Trao đổi, đề xuất, kiến nghị:

+ Góp ý về các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công tác ứng dụng triển khai IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
+ Đề xuất và kiến nghị của Tập đoàn đối với công tác thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam hướng tới mục tiêu hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

5. Biểu mẫu báo cáo và thông tin về bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

- Mẫu 1 - Áp dụng cho doanh nghiệp ISP, Mobile, CP, IDC, NĐK.

- Mẫu 2 - Áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm, thiết bị mạng.

- Mẫu báo cáo chuẩn bị cho chương trình làm việc.