BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thời gian dự báo IPv4 cạn kiệt bị thu ngắn lại (02/10/2008)

Tính đến 01/10/2008, hệ thống quản lý địa chỉ toàn cầu đang còn 39 /8 (chiếm gần 15% không gian IPv4). Thông tin báo cáo chi tiết về tình trạng và khoảng thời gian cạn kiệt địa chỉ IPv4, tham khảo tại: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html

Trong các năm gần đây (kể từ năm 2004), trung bình trong một năm, toàn cầu tiêu thụ khoảng 12 khối /8. Với tốc độ tiêu thụ này, cuối năm 2007, theo phân tích của các tổ chức quản lý tài nguyên quốc tế, thời điểm cạn kiệt địa chỉ Ipv4 sẽ rơi vào khoảng tháng 03/2012. Song gần đây, tốc độ xin cấp địa chỉ IPv4 tăng lên rất nhanh, tốc độ cấp phát địa chỉ IPv4 của các tổ chức quản lý địa chỉ cấp vùng ngày càng tăng cao, đến giữa năm 2008, khoảng thời gian còn lại của Ipv4 được dự báo đã bị thu ngắn lại 5 tháng, vào khoảng tháng 11/2011, sẽ hết địa chỉ IPv4 để cấp phát cho các hoạt động Internet toàn cầu.