BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (15/11/2019)

Thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Ban Công tác) đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thúc đẩy IPv6 tại Việt Nam. Sau các nỗ lực thúc đẩy, hoạt động đúng hướng, Việt Nam hiện có kết quả ứng dụng IPv6 tốt trên hầu hết các phương diện. Tính đến tháng 10/2019, tỷ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt khoảng 40%, Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN, thứ 8 trên thế giới (vượt 5 bậc so với thời điểm tháng 12/2018) với hơn 21.000.000 người sử dụng IPv6. Mạng Internet IPv6 Việt Nam hoạt động ổn định, dịch vụ IPv6 được cung cấp rộng rãi tới người sử dụng (bao gồm dịch vụ của doanh nghiệp, dịch vụ công của cơ quan nhà nước) đã góp phần đảm bảo cho hoạt động Internet Việt Nam bắt kịp với xu thế công nghệ mới.
Năm 2019 là năm cuối thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 với mục tiêu tổng thể là “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 kể từ 2019”. Để chuẩn bị tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai IPv6 tại Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện báo cáo kết quả triển khai IPv6 theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019, Kế hoạch thúc đẩy hành động quốc gia về IPv6.

- Mẫu báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mẫu báo cáo dành cho các ISP, CP, Di động, NĐK, Hosting IDC lớn.

2. Thực hiện báo cáo đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

- Bộ tiêu chí và tài liệu hướng dẫn tham khảo tại đây.

Các Báo cáo, Bản tự đánh giá gửi về Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định.