BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị cho Đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ CQNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030 (25/01/2021)

Ngày 25/1/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp chuẩn bị cho Đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2030 (Đề án chuyển đổi IPv6). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Internet Việt Nam.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ông Trần Văn Tuấn về dự thảo Đề án chuyển đổi IPv6. Theo đó, mục đích xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi IPv6 nhằm thực hiện chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh sang sử dụng thế hệ địa chỉ IPv6 nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt tài nguyên Internet, không gian địa chỉ IPv4, thúc đẩy phát triển các ứng dụng CNTT, bảo đảm cho việc phát triển và khai thác ứng dụng CNTT, tạo nền tảng cho việc phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số cũng như phát triển công nghiệp 4.0 hiệu quả, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

 

Quan điểm xuyên suốt của Đề án là phải bảo đảm việc chuyển đổi sử dụng thế hệ địa chỉ IPv6 cho tỉnh phù hợp và đồng bộ với Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025(được ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT) và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ), các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh. Việc thực hiện chuyển đổi này phải đồng bộ và không phá vỡ hiện trạng hệ thống hạ tầng CNTT hiện có, đáp ứng sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật CNTT giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Lộ trình chuyển đổi IPv6 bám sát theo các bước hướng dẫn của Trung tâm Internet Việt Nam, gồm 03 giai đoạn với 10 bước triển khai. Trong đó, giai đoạn I là giai đoạn chuẩn bị sẽ thực hiện các nội dung như: tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự, truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị và các đơn vị, cá nhân liên quan; lập kế hoạch, rà soát tổng thể, đánh giá thực trạng mạng lưới và dịch vụ cho việc chuyển đổi, chuẩn bị kinh phí; chuẩn bị tài nguyên địa chỉ, đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập với Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông, phân hoạch địa chỉ. Giai đoạn II (giai đoạn kết nối, thử nghiệm) dự kiến thực hiện các nội dung như: làm việc với nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của đơn vị trên Internet toàn cầu; làm việc với Cục Bưu điện Trung ương để triển khai kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng; làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm, giải pháp, các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài đảm bảo hỗ trợ IPv4/IPv6; thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website quy mô nhỏ; thử nghiệm với các hệ thống LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6; đánh giá sau thử nghiệm và xây dựng kế hoạch tiếp theo. Giai đoạn III (chuyển đổi chính thức) sẽ thực hiện các nội dung như: chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu; chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị; hoàn thiện công tác chuyển đổi IPv6.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, Ông yêu cầu cập nhật lại nội dung, lộ trình phù hợp theo các văn bản mới của Trung ương về thực hiện chuyển đổi IPv6; khảo sát, đánh giá lại hiện trạng hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT và khả năng tương thích chuyển đổi IPv6 của từng cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc thực hiện chuyển đổi IPv6.