BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Website thông tin chính thức về IPv6 tại www.ipv6.vn (05/10/2008)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thiết lập Website chính thức về IPv6 tại địa chỉ http://www.ipv6.vn. Website là nơi tổng hợp, cập nhật các biến động mới nhất về tình hình tài nguyên IPv4, IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu. Đây cũng là nguồn tin chính thức về các định hướng, chính sách và hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam.