BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Bộ phận hỗ trợ tên miền

Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Hotline :

- 18001256

- +84-24-35564944 (ext 901, 911)

Email:  registry@vnnic.vn