BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khuyến cáo của VNNIC

Theo chính sách mới, giá tên miền .VN đến tay người sử dụng sẽ được cấu thành bởi hai thành phần: phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước (ví dụ đối với tên miền cấp hai thông thường dưới .VN, khoản nộp vào ngân sách Nhà nước gồm 200.000 đồng lệ phí đăng ký và 350.000 đồng phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm) và phí dịch vụ thu bởi các Nhà đăng ký tên miền. Khoản phí dịch vụ thu bởi Nhà đăng ký được xác định theo cơ chế thị trường cạnh tranh. Chi tiết các khoản phí, lệ phí đối với từng loại tên miền dưới .VN, tham khảo tại Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.