Mô hình hệ thống VNIX | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mô hình hệ thống VNIX

Mô hình nguyên lý:

  • Hệ thống VNIX hoạt động trên Mô hình chuyển mạch lớp 2.
  • Với mô hình này doanh nghiệp ISP kết nối với VNIX chỉ thiết lập kết nối eBGP ngang hàng (peering) với RS.
  • Router Server (RS) quản lý và thực hiện việc trao đổi thông tin định tuyến với các bộ định tuyến biên của các doanh nghiệp ISP kết nối với VNIX
  • Lưu lượng Internet được lưu chuyển trực tiếp giữa các bộ định tuyến biên của các doanh nghiệp (qua bộ chuyển mạch trung tâm của VNIX, không đi qua RS).

Mô hình kết nối:

  • ISP xây dựng hoặc thuê hệ thống truyền dẫn của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng kết nối đến các điểm VNIX.
  • ISP đầu tư các thiết bị chuyển đổi giao diện vật lý và truyền dẫn cần thiết, các bộ tập trung, bộ định tuyến (nếu cần) tương thích với hệ thống và giao diện chuyển mạch VNIX (chuẩn giao diện kết nối của hệ thống VNIX).

Mô hình dự phòng Peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP:

 

  • Nhằm nâng cao tính an toàn cho các Peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP, VNNIC đã triển khai RS2 (RS2 dự phòng Peering eBGP cho RS1)
  • Với mô hình này, ngoài việc thiết lập kết nối peering eBGP với RS1, các ISP nên thiết lập dự phòng kết nối peering eBGP với RS2 (nhằm tăng cường khả năng dự phòng kết nối eBGP giữa Router của ISP kết nối và RS VNIX).
  • Ưu điểm của mô hình dự phòng này là việc khi peering eBGP giữa RS1 và Router ISP (peering chính) gặp sự cố, thông tin định tuyến không bị ảnh hưởng do peering eBGP giữa RS2 và Router ISP vẫn hoạt động và như vậy việc trao đổi giữa các ISP có kết nối dự phòng không bị ảnh hưởng