BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hỗ trợ

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác vận hành, khai thác hệ thống VNIX, VNNIC đã triển khai hệ thống helpdesk tại địa chỉ https://helpdesk.vnnic.vn  nhằm phục vụ trong công tác hỗ trợ, phối hợp làm việc giữa VNNIC và các ISP trong tất cả các yêu cầu liên quan đến VNIX.

Ngoài ra VNNIC cũng có các công cụ khác như Looking Glass và các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp để người dùng dễ dàng tỉm hiểu các vấn đề liên quan đến hệ thống VNIX.