BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 10/11/2018: MTT kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 10/11/2018, Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú (MTT) đã chính thức kết nối VNIX (v4/v6) tại TP.HCM với dung lượng kết nối là 1x10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 20 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 269 Gbps.