BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu đào tạo về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn Tài liệu “Giao thức Internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi Internet sang IPv6” gồm 5 chương, 120 trang với các nội dung: Tổng quan về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 và các công nghệ chuyển đổi IPv6.

Tài liệu phù hợp cho công tác nghiên cứu, đào tạo, học tập của giảng viên, sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông, CNTT cho các Trường Đại học, cao đẳng trong cả nước.

Nội dung Tài liệu tại đây.