BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên

Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 101,102

Email: info@vnnic.vn