BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách những câu hỏi thường gặp khi đăng ký và quản lý số hiệu mạng ASN

1. AS (Autonomous System) là gì?

Là một tập hợp các mạng có cùng chính sách định tuyến và thường thuộc quyền quản lý, khai thác của một chủ thể.

2. Thế nào là một ASN (Autonomous System Number)?

Số hiệu mạng ASN (Autonomous System Number) là số thường được dùng trong các thủ tục định tuyến động trên mạng Internet. Được thể hiện là một số nguyên có giá trị từ 1 đến 65535 (đối với số hiệu mạng 2 byte) và từ 65536 đến 4294967295 (đối với số hiệu mạng 4 byte) và mỗi ASN thường được kết hợp với một AS duy nhất.

Có hai loại số hiệu mạng là số hiệu mạng chung (public ASN) và số hiệu mạng riêng (private ASN).

3. Ai quản lý các số hiệu mạng?

ASN được quản lý và cấp phát bởi Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA-Internet Assigned Numbers Authority). Các số ASN được cấp phát cho các Tổ chức đǎng ký vùng (regional registry) và các tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm phân bổ lại cho các đơn vị sử dụng khác. Hiện tại có 4 Tổ chức đǎng ký vùng là : APNIC (Asia Pacific Network Information Center) chịu trách nhiệm đối với khu vực Châu á Thái Bình Dương, ARIN (American Registry for Internet Numbers) chịu trách nhiệm đối với khu vực gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Biển Caribe, RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) chịu trách nhiệm đối với khu vực Châu Âu và AfriNic là một tổ chức đăng ký vùng mới thành lập chịu trách nhiệm cho lục địa đen.

Ở Việt Nam, việc cấp phát và quản lý số hiệu mạng được thực hiện bởi Trung tâm Internet Việt nam (VNNIC). Các số hiệu mạng do VNNIC cấp sẽ thuộc vào nhóm các số hiệu mạng do APNIC quản lý.

4. Khi nào cần phải thiết lập một số hiệu mạng?

Khi một tổ chức muốn sử dụng giao thức định tuyến động BGP4, có kết nối đa hướng đến nhiều hơn một nhà cung cấp dịch vụ (multi - homed) và có chính sách định tuyến riêng (policy routing) thì người quản trị mạng cần phải yêu cầu các tổ chức có quyền quản lý cấp phát cho một số hiệu mạng. Số hiệu mạng này phải là duy nhất trên Internet, và tuân thủ theo các quy định cấp phát của IANA và các tổ chức quản lý khu vực

Mô hình kết nối đã hướng (BGP Multihome), kết nối VNIX và triển khai IPv6

5. Thế náo là số hiệu mạng riêng và khi nào thì có thể dùng số hiệu mạng riêng?

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA-Internet Assigned Numbers Authority) đã quy định dành dải từ AS64512 đến AS65535 làm số hiệu mạng riêng. Cũng giống như địa chỉ IP riêng, số hiệu mạng riêng có thể được sử dụng lại bởi nhiều mạng khác nhau.

Khi một tổ chức cũng muốn sử dụng giao thức định tuyến động song chỉ có nhu cầu kết nối đến một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất và sử dụng chung chính sách định tuyến với nhà cung cấp dịch vụ của mình thì có thể sử dụng số hiệu mạng riêng cho mạng của mình.