BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Giới thiệu ASN

Số hiệu mạng ASN (Autonomous System Number) là số thường được dùng trong các thủ tục định tuyến động trên mạng Internet. Bắt đầu từ ngày 01/01/2007, các tổ chức quản lý địa chỉ trên thế giới đã quyết định đưa vào sử dụng thế hệ số hiệu mạng mới với cấu trúc 32 bít.

Chính sách, quy định, quy trình

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục giới thiệu ASN, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng số hiệu mạng tại Việt Nam