BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về hỗ trợ cấp phát địa chỉ IPv6

Theo quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (Thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, theo đó các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì như trong bảng sau đây:

Mức sử dụng

Vùng địa chỉ IPv4 (x)

Vùng địa chỉ IPv6 (y)

1

x<=/22

/48<=y<=/33

2

/22 <x <=/21

/33<y<=/32

3

/21 <x <=/20

/32<y <=/31

4

/20<x <=/19

/31<y <=/30

5

/19 <x <=/18

/30<y <=/29

6

/18<x <=/17

/29<y <=/28

7

/17<x <=/16

/28<y <=/27

8

/16<x <=/15

/27<y <=/26

9

/15<x <=/14

/26<y <=/25

10

/14<x <=/13

/25<y <=/24

11

/13<x <=/12

/24<y <=/23

12

/12<x <=/11

/23<y <=/22

13

/11<x <=/10

/22<y <=/21

14

/10<x <=/9

/21<y <=/20

15

x<=/8

/20<y <=/19

Đặc biệt, theo chính sách thúc đẩy sử dụng IPv6 hiện áp dụng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thành viên đã được cấp địa chỉ IPv4 là hiển nhiên được cấp địa chỉ IPv6, không cần thẩm định hồ sơ.

Lưu ý: Hiện tại, do chính sách chung của khu vực, Thành viên có thể xét cấp mặc định /32 (tiêu chuẩn của ISP) hoặc /48 IPv6 (tiêu chuẩn của đơn vị kết nối Internet). Trường hợp đăng ký địa chỉ IPv6 khác 2 vùng địa chỉ trên, thành viên liên hệ tới Trung tâm Internet Việt Nam (Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, email: info@vnnic.vn, điện thoại: +84-24-35564944 số máy lẻ 101, 102) để được trao đổi, hỗ trợ.