BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

WHOIS IP/NETNAME

 

Query hints:

Netname lookups:

  • Enter netname in the keyword field (for example: vdc-net, fpt-net, netnam ..)
  • Choose the NETNAME query type

IP address lookups:

  • Enter the IP Address in the keyword field (for example: 203.162.57.78)
  • Choose the IP ADDRESS query type