Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/12/2018) | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/12/2018)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:
- Vùng địa chỉ IP còn trống: 14.0.16.0/20; 203.209.180.0/22; 202.93.156.0/22; 103.244.136.0/22; 103.9.208.0/22; 103.5.208.0/22; 103.19.220.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 20/12/2018;
- Thời điểm đóng tiếp nhận hồ sơ: 15h15 ngày 21/12/2018.

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế

14h50  ngày 21/12/2018