Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2019) | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2019)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 112.78.0.0/20; 125.253.112.0/20; 103.249.100.0/22; 45.117.164.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h30 ngày 28/01/2019;

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 11h30 ngày 30/01/2019;

 Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần ODS

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần ODS 10h30 ngày 30/01/2019