Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (01/11/2018) | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (01/11/2018)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.158.244.0/22; 49.236.208.0/22; 103.28.32.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 10h00 ngày 01/11/2018

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 13h30 ngày 02/11/2018.

- Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

- Tổ chức được cấp: Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số

13h30 ngày 02/11/2018