BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (02/01/2020)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.120.224.0/22.

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 16h00 ngày 02/01/2020

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 17h00 ngày 03/01/2020.

- Trạng thái: hoàn tất cấp phát tài nguyên.

- Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần ITCPLUS Việt Nam.

Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

STT

Tổ chức xin cấp

Thời điểm nhận hồ sơ

1

Công ty Cổ phần ITCPLUS Việt Nam Ngày 03/01/2020
2 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver Ngày 03/01/2020
3 Công ty Cổ phần Tập đoàn TINO Ngày 08/01/2020