BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách của hệ thống máy chủ tên miền đệm

VNNIC cung cấp 02 hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache), sử dụng để nhận và phân giải các truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP và các thành viên địa chỉ trong nước đã đăng ký sử dụng dịch vụ với VNNIC.

Thông tin về 02 máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) như sau :

  • DNS Cache 1

Nhận chuyển tiếp (forward) truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP & các thành viên địa chỉ khu vực miền Bắc và miền Trung.

  • DNS Cache 2

Nhận chuyển tiếp (forward) truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP & các thành viên địa chỉ khu vực miền Nam.

Đơn vị đăng ký sử dụng DNS Cache của VNNIC phải tuân thủ:

  • Thực hiện chuyển tiếp (forward) truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS Forwarder đã đăng ký về các máy chủ DNS Cache do VNNIC cung cấp.
  • Sử dụng hệ thống DNS Cache đúng mục đích, phục vụ người dùng Internet Việt Nam trong việc truy xuất tên miền .VN.
  • Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về việc sử dụng tên miền và hệ thống DNS của VNNIC.