BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mô hình hệ thống máy chủ tên miền đệm

I. Mô hình hệ thống máy chủ tên miền đệm

 

 

Hệ thống tên miền tổ chức theo cơ chế phân cấp, việc truy vấn tên miền sẽ thực hiện qua các máy chủ được phân cấp từ thấp đến cao. Tại VN khi truy vấn tên miền quốc tế, máy chủ DNS của các ISP sẽ phải truy vấn máy chủ DNS ROOT để lấy thông tin về máy chủ quản lý tên miền cấp cao cần tìm; trong trường hợp máy chủ DNS của ISP cần truy vấn tên miền .VN thì nó cũng phải truy vấn máy chủ DNS ROOT để tìm ra máy chủ quản lý tên miền .VN. Trong trường hợp kết nối từ máy chủ DNS của ISP tại Việt Nam đến máy chủ DNS ROOT không thực hiện được thì việc truy vấn & phân giải tên miền .VN hoàn toàn không thực hiện được. Để đảm bảo khả năng truy vấn liên tục không gián đoạn cho tên miền .VN và tăng tốc độ truy vấn tên miền (.VN và tên miền quốc tế) Trung tâm Internet Việt Nam đã xây dựng hệ thống máy chủ tên miền đệm để hỗ trợ các ISP và cộng đồng Internet Việt Nam.

II. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền đệm

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) của Việt Nam

Khi người sử dụng cần truy cập một địa chỉ thuộc tên miền .VN mà máy chủ quản lý tên miền cục bộ không có dữ liệu về tên miền đó thì nó phải truy vấn máy chủ DNS ROOT. Tuy nhiên, nếu lúc này mạng Internet của Việt Nam không thể kết nối ra nước ngoài thì mặc dù máy của người sử dụng và máy chủ mà người sử dụng muốn truy cập tới đều ở trong nước nhưng người sử dụng vẫn không thể truy cập tới máy chủ mong muốn này vì tên miền cần truy cập không thể được phân giải. Để khắc phục điều này, hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) của Việt Nam được thiết lập để kết nối các DNS trong nước với nhau, đảm bảo tên miền .VN vẫn được phân giải khi kết nối quốc tế bị gián đoạn, đồng thời cũng làm giảm thời gian truy vấn tên miền. Theo đó, máy chủ DNS của các ISP trong nước sẽ trỏ vào máy chủ DNS Cache. Khi máy chủ DNS của các ISP không có dữ liệu về tên miền mà người sử dụng cần, nó sẽ hỏi máy chủ DNS Cache, nếu có dữ liệu này trong bộ nhớ đệm của mình, máy chủ DNS Cache sẽ trả lời. Nếu không, máy chủ DNS Cache sẽ truy vấn các máy chủ DNS khác để có câu trả lời và lưu dữ liệu này vào bộ nhớ đệm (trong một khoảng thời gian nhất định) để lần sau nếu có yêu cầu tương tự, nó sẽ có sẵn câu trả lời.

Hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) của Việt Nam được thiết lập theo cơ chế : đối với các truy vấn tên miền .VN sẽ hỏi trực tiếp lên các máy chủ DNS .VN, còn đối với các truy vấn tên miền cấp cao sẽ hỏi lên máy chủ DNS ROOT.