BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê số lượng truy vấn tên miền

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền qua từng năm:

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền .VN (12 tháng gần nhất):

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền .VN (số liệu tính đến hết tháng 3/2021):