Tài liệu hướng dẫn tổ chức doanh nghiệp lập kế hoạch chuyển đổi sang IPv6 | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu hướng dẫn tổ chức doanh nghiệp lập kế hoạch chuyển đổi sang IPv6

Nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng ban hành kế hoạch hành động chuyển đổi sang IPv6,   Trung tâm Internet Việt Nam với vai trò thường trực Ban Công tác Thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia đã ban hành tài liệu hướng dẫn  việc lập kế hoach chuyển đổi sang IPv6 phù hợp với kế hoạch hành động chung của Quốc gia. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.