BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 (06/05/2008)

Ngày 06/05/2008, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình triển khai IPv6 ở Việt Nam. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị này cùng với các nỗ lực không ngừng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc xúc tiến các hoạt động thúc đẩy IPv6 đã nâng cao rõ rệt nhận thức của các ISP và các tổ chức trong nước về vấn đề triển khai IPv6. (Toàn văn)