Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" mới (28/4/2016) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" mới (28/4/2016)