BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình hoàn trả tên miền

1.     Nguyên tắc chung

  • Tên miền được không được hoàn trả trong các trường hợp sau:
    • Tên miền đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp.
    • Tên miền đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi.
    • Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký

2.     Các bước thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ hoàn trả tên miền

Chủ thể

Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả tên miền.

BM-QLTN-12-01

BM-QLTN-12-02

2

Xử lý yêu cầu hoàn trả

NĐK

Sau khi tiếp nhận được yêu cầu hoàn trả tên miền của chủ thể. NĐK xử ký theo nguyên tắc sau:

  • Rà soát tên miền hoàn trả đáp ứng yêu cầu cho phép trả lại.
  • Gửi thông báo hoàn trả tên miền tới VNNIC.

 

3

VNNIC xét duyệt yêu cầu

VNNIC

Kiểm tra trạng thái cho phép hoàn trả của tên miền và có phản hồi cho NĐK kết quả xét duyệt yêu cầu hoàn trả.

 

 

4

Nhà đăng ký trả lời kết quả

 NĐK

Thông báo cho Chủ thể kết quả xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả tên miền.

 

 

5

Thu hồi tên miền

VNNIC

Tên miền sẽ được thu hồi khỏi hệ thông sau khi yêu cầu hoàn trả của chủ thể được VNNIC chấp nhận.