BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền

1.     Nguyên tắc thực hiện

 • Giữ chỗ các tên miền chưa được đăng ký, thuộc đối tượng tên miền được giữ chỗ.
 • Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015  và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Điều 8 có quy định: Các tên miền “.vn” được bảo vệ bao gồm các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia:
  • Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;
  • Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);
  • Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
  • Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

2.      Quy trình thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Gửi yêu cầu giữ chỗ tên miền “.vn”

Cơ quan, tổ chức

 • Cơ quan, tổ chức gửi yêu cầu giữ chỗ tên miền theo biểu mẫu về VNNIC.

BM-QLTN-09-01

2

VNNIC xét duyệt yêu cầu giữ chỗ tên miền

VNNIC

 • VNNIC xét duyệt yêu cầu:
  • Tên miền thuộc đối tượng giữ chỗ: VNNIC sẽ thực hiện giữ chỗ tên (chuyển đến bước 3 của Quy trình).
  • Tên miền chưa đủ sở cứ giữ chỗ: Thông báo cho cơ quan, tổ chức bổ sung thêm các sở cứ cho việc giữ chỗ để VNNIC tiếp tục xem xét (chuyển đến bước 4 của Quy trình).
  • Tên miền không thuộc đối tượng giữ chỗ: Không thực hiện giữ chỗ (Chuyển đến bước 4 của Quy trình).

 

3

Thực hiện giữ chỗ tên miền

VNNIC

 • Thực hiện giữ chỗ tên miền khi yêu cầu được xét duyệt.

 

4

Thông báo kết quả cho cơ quan tổ chức

VNNIC

 • VNNIC thực hiện việc thông báo kết quả cho cơ quan, tổ chức bằng văn bản.
 • Cơ quan, tổ chức kiểm tra lại kết quả trên WHOIS trong trường hợp tên miền được giữ chỗ.