BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình thu hồi tên miền theo yêu cầu các cơ quan chức năng

1.     Nguyên tắc chung

Tên miền “.vn” bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 9 Điều 1, a, b, c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Theo văn bản hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải; quyết định, phán quyết của trọng tài theo quy định của pháp luật về trọng tài hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án trong giải quyết tranh chấp tên miền;

+ Theo văn bản yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các trường hợp thu hồi tên miền quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông;

+ Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông có biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm khi việc sử dụng tên miền vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phụ trách về an ninh thông tin, tội phạm công nghệ cao khi việc sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

+ Sau 25 ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư này, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền theo quy định;

+ Tên miền vi phạm nguyên tắc đặt tên quy định tại khoản 2 Điều 6; quy định về bảo vệ tên miền tại Điều 8 hoặc sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư này, chủ thể không bổ sung, cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký;

+ Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2.     Các bước thực hiện

TT

Các bước thực hiện

 

Trách nhiệm

 

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Tiếp nhận yêu cầu

VNNIC, NĐK

Văn bản yêu cầu của cơ quan điều tra hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc xử lý tên miền “.vn” vi phạm gửi tới VNNIC hoặc NĐK.

 

2

 Xử lý tên miền thu hồi tại VNNC

VNNIC

Nếu VNNIC tiếp nhận văn bản yêu cầu:

  • Tạm ngưng tên miền trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.
  • Gửi văn bản cho cơ quan ban hành quyết định thu hồi tên miền kết quả, thông tin về việc thu hồi tên miền; Thông báo NĐK quản lý tên miền về việc thu hồi tên miền vi phạm.

Nếu NĐK nhận được văn bản yêu cầu NĐK cần gửi văn bản đến VNNIC để VNNIC xử lý.

 

3

Xử lý tên miền thu hồi tại NĐK

NĐK

Văn bản thông báo cho chủ thể thông báo thu hồi tên miền, kèm bản photo quyết định thu hồi tên miền của VNNIC.

Văn bản gửi cho chủ thể và VNNIC (để biết)

 

 

4

Xử lý thu hồi

VNNIC

Thu hồi tên miền trên hệ thống theo thời điểm trong Quyết định thu hồi.